objednávka

Každý rám je vyroben až na základě objednávky. O jeho průběhu stavby a termínu dokončení budete informováni mailem. Po objednání je nutné uhradit zálohovou fakturu ve výši 50% ceny nebo dle domluvy. zálohovou fakturu obdržíte mailem.

CENA zahrnuje

uvedeno zvlášť u každého rámu.

CENA nezahrnuje

Dopravu a celní poplatky. Výše celních poplatků zjistíte dle celních podmínek ve vaší zemi.

záruka
a reklamace

Za svými rámy si stojím a chci aby každému rám Zoceli dělal radost pokud možno co nejdéle, proto poskytuji doživotní záruku. Doživotní záruka platí pro všechny vyráběné a svařované části rámu jako přední a zadní trojúhelník či vahadla.

Omezená záruka 2 roky se vztahuje na lak, zadní osu a spojovací materiál.
Pokud dojde k závadě, poškození či zničení rámu nebo některé jeho části, budu se snažit vzniklý problém vyřešit co nejdříve. Pokud taková situace nastane kontaktujte mě mailem a domluvíme se na podrobnostech. Případný termín opravy/výměny nejde předem stanovit a může být i několik měsíců.

Doručení rámu pro posouzení reklamace a poplatky s tím spojené platí kupující.
Pokud byla chyba způsobena nevhodným použitím materiálů, špatným zpracováním, špatné technologie nebo nevhodnou konstrukcí na mé straně bude reklamace uznána. Je na mém zvážení jestli bude reklamace uznána a jestli se bude řešit opravou či výměnou. Reklamaci provádím na své náklady.
Záruka platí pouze na prvního majitele. Následní vlastníci mohou využít opravy či výměny ale nemohou uplatnit záruku.

Záruka se nevztahuje na:

Opotřebení v důsledku běžného, ​rozumného používání rámu

Selhání způsobené korozí, vnější nebo vnitřní, v důsledku  nedbalosti nebo nesprávné údržby

Závady, poškození nebo zničení, které jsou důsledkem špatného zacházení, nesprávného používání, pozměňování, úpravy,
odstranění původního nátěru za účelem renovace, nehody, zanedbání.

Závady, poškození nebo zničení, které jsou důsledkem nesprávné montáže, instalace nebo údržby.

Závady, poškození nebo zničení, které jsou důsledkem jiných abnormálních, nadměrných nebo nesprávných podmínek nebo použití.

Doprava

Česká Republika - 800 Kč
slovenská republika - 35 eur

Rám je také možné osobně vyzvednout v dílně Zoceli

doba dodání

Doba dodání je přibližně 2-3 měsíce od zaplacení zálohy.
O případném zpoždění budete informování.

Doba výroby se odvíjí od počtu objednávek.

platba

Platba probíhá běžným bankovním převodem v měně EUR nebo CZK na účet.

údaje o prodávajícím

Martin Saida - Zoceli bikes
Slámova 39, 618 00, Brno, česká republika
Tel.: + 420 605 576 994
E-mail: bike@zoceli.cz
IČO: 09438530
DIČ: CZ9210154206
neplátce DPH
dále jen (Prodávající)

obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktů Martina Saidy - Zoceli bikes, a to prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách  www.zoceli.cz a dále pro e-mailové objednávky. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3.Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese www.zoceli.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednaném produktu a jeho ceně, způsobu úhrady a kupní ceny zboží.

2. Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.zoceli.cz  je zároveň návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

3.Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

4.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5. Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání a jsou bez dopravy. Ta je připočtena v závěrečné faktuře dle vybraného způsobu dopravy.

6. Odesláním objednávky Kupující dává souhlas s použitím produktů Martina Saidy - Zoceli bikes výhradně na vlastní nebezpečí a souhlasí, že všechny případné újmy na zdraví a majetku nelze po Prodávajícím vymáhat.

III. Práva a povinnosti Prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách  www.zoceli.cz.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a Prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám s výjimkou případných partnerů zajišťujících přepravu, jako jsou kurýrní společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.

IV. Práva a povinnosti Kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, e-mailové adresy, a telefonického spojení.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. S cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

V. Předání a doprava zboží

1. Způsob předání zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

2. Rám je doručován přepravní společností dle možností v místě doručení.Orientační ceny dopravy: Česká Republika - 800 Kč, Evropská unie - 50-120 EUR, Ostatní země - 120-400 EUR. Aktuální cena za zaslání bude vždy sdělena před odesláním produktu.

3. Případné celní poplatky kupující zjistí u příslušného celního úřadu.

4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu a zahájit reklamační řízení s dopravní společností. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že je zboží skladem, prodávající ho vyexpeduje do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, výroby produktu je dodací doba přibližně 2-4 měsíce. Dodací doba se může změnit a v případě změny bude Kupující informován.

VII. Reklamace

1. Na produkty Martina Saidy - Zoceli bikes platí doživotní záruka. Na povrchovou úpravu produktu platí záruka 2 roky. Na běžné nakupované díly dodávané s produktem platí záruka dle výrobce příslušného dílu. Reklamace bude po nahlášení e-mailem vyřešena k maximální spokojenosti zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti. Náklady spojené se zasláním zboží hradí Kupující. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit zboží a fakturu.

2. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném Prodávajícím.

3. Reklamace je uznána pokud je způsobena nevhodným použitím materiálů, špatným zpracováním, špatnou technologií nebo nevhodnou konstrukcí. Prodávající určuje jestli se bude řešit opravou či výměnou.

4. Reklamace není uznána v případě: Opotřebení v důsledku běžného, ​rozumného používání rámu. Selhání způsobené korozí, vnější nebo vnitřní, v důsledku nedbalosti nebo nesprávné údržby. Závady, poškození nebo zničení, které jsou důsledkem špatného zacházení, nesprávného používání, pozměňování, úpravy, odstranění původního nátěru za účelem renovace, nehody, zanedbání. Závady, poškození nebo zničení, které jsou důsledkem nesprávné montáže, instalace nebo údržby. Závady, poškození nebo zničení, které jsou důsledkem jiných abnormálních, nadměrných nebo nesprávných podmínek pro použití.

5. Záruka platí pouze na prvního majitele. Následní vlastníci mohou využít opravy či výměny, ale nemohou uplatnit záruku.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky společně s akceptováním platné výše objednaného zboží uvedeného u zboží na internetových stránkách prodejce včetně expedičních a dopravních nákladů. Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1, Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveném § 409.

V Brně dne 1. 1. 2023